5 ປ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ ຫ່າງໄກຈາກໄຂ້ຍຸງລາຍ

ດັ່ງດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ນໍາກັນແລ່ວວ່າ: ຍຸງລາຍເປັນໂຕນໍ້າເຊື້ອພະຍາດມາສູ່ຄົນໄດ້ ແຕ່ເຮົາ ກໍ່ມີວິທີປ້ອງກັນໄດ້

ດ້ວຍການປະຕິບັດ 5 ປ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ